ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประจำปี 2562

28 ก.พ. 62

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประจำปี 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย  อำเภอประทาย

รับสมัครเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ

ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ขึ้นไป

หลักฐานในการสมัคร

  • สูติบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ