ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

03 ม.ค. 63