ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

13 ต.ค. 66

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ในกรณีที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท และต้องประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานด้วยนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ไม่มีโครงการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงไม่ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุแต่อย่างใด