รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

14 ส.ค. 59

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย