รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

14 ส.ค. 59

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย