อัตรากำลัง

  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปัจจุบัน มีจำนวน  26  อัตรา และส่วนราชการจำนวน  4  ส่วน ดังนี้

 ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาประจำพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน  1  อัตรา

1.  นางสาวศรีเสาวลักษณ์    เย็นวัฒนา   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นักบริหารงาน อบต. 8

 ตำแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน   จำนวน   1  อัตรา

ว่าง

 ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  10  อัตรา

1.  นางสาวสุบังอร วาปีโกมล หัวหน้าสำนักงานปลัด
2.  นายเกียรตินิยม สวดมนต์ นักพัฒนาชุมชน 6ว
3.  นางนงค์นุช  จอดนอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  6
4.  นางรัตติกาล   พะธะนะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
5.  ว่าง บุคลากร  3-5
6.  นายบัญชา   พิลาสมบัติ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
7. นายเฉลิมชาติ   เย็นวัฒนา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8. นายธวัชชัย   พลดงนอก พนักงานขับรถ
9. นางสาวธัญรัตน์  จอดนอก คนงานทั่วไป
10. นางสาวปนัดดา   วงษ์ตรี คนงานทั่วไป

 ตำแหน่งในส่วนการคลังจำนวน  6  อัตรา

1.  นางนภา  ฉาไธสง ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 7)
2.  นายสมยศ  เค้างิ้ว เจ้าพนักงานพัสดุ 6
3.  นางสาวพิมลรัตน์  คำสิงห์นอก เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  5
4.  ว่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2-4,5
5.  นางสาวกาญจน์ชนิตา  เรืองกิจวัฒน์ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
6.  นางสาวอรุณี  เฉียบแหลม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

 ตำแหน่งในกองช่างจำนวน  4  อัตรา

1.  นางทองพูล  โยธานัน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7)
2.  นายศุภฤกษ์   พลดงนอก นายช่างโยธา 5
3.  นายพิชัย  บุญมา ผู้ช่วยช่างโยธา
4.  นายสมพงษ์ อัยลา คนงานทั่วไป

 

 ตำแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน  4  อัตรา

1. ว่าง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. นายยุคนธร    ภัททิยะโชติ นักวิชาการศึกษา 6ว รักษาการ
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. นางวริยา  พิลาสมบัติ ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
4. นางสาวจรุณี   เค้างิ้ว ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 ระดับการศึกษาของบุคลากร 

มัธยมศึกษา จำนวน    1     คน
อาชีวศึกษา จำนวน    4     คน
ปริญญาตรี จำนวน    16   คน
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน    5     คน

 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2557  เป็นจำนวน 17,851,311.44  บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 888,275.13   บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 11,576,860.31  บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,386,176.00  บาท