สำนักงานปลัด

นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา

นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

นางสาวสุภาพร พองชัยภูมิ

นางสาวสุภาพร พองชัยภูมิ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

นางสาวสุบังอร วาปีโกมล

นางสาวสุบังอร วาปีโกมล

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ประทาย

นายพิริยะ ศรีเที่ยง

นายพิริยะ ศรีเที่ยง

นักพัฒนาชุมชน

นางนงค์นุช จอดนอก

นางนงค์นุช จอดนอก

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรัตติกาล จันทะราช

นางสาวรัตติกาล จันทะราช

นักทรัพยากรบุคคล

นายจักรพงษ์ นาราช

นายจักรพงษ์ นาราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ่าเอกประยุทธ ดวงพรม

จ่าเอกประยุทธ ดวงพรม

เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข

นายบัญชา พิลาสมบัติ

นายบัญชา พิลาสมบัติ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวปนัดดา วงษ์ตรี

นางสาวปนัดดา วงษ์ตรี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเฉลิมชาติ เย็นวัฒนา

นายเฉลิมชาติ เย็นวัฒนา

พนักงานจ้างทั่วไป