สมาชิกสภา

นายสมเดช อาไนย์

นายสมเดช อาไนย์

ประธานสภา อบต.ประทาย

นายพิเศษ เบียดนอก

นายพิเศษ เบียดนอก

รองประธานสภา อบต.ประทาย

นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา

นางสาวศรีเสาวลักษณ์ เย็นวัฒนา

เลขานุการสภา อบต.ประทาย

นายสมบูรณ์ ทางไธสง

นายสมบูรณ์ ทางไธสง

สมาชิกสภา อบต.ประทาย หมู่ที่ 3

นายศักดิ์สิทธิ์ รักษาชาติ

นายศักดิ์สิทธิ์ รักษาชาติ

สมาชิกสภา อบต.ประทาย หมู่ที่ 4

นายสมร ยางนอก

นายสมร ยางนอก

สมาชิกสภา อบต.ประทาย หมู่ที่ 5

นายธีรภัทร์ คำสิงห์นอก

นายธีรภัทร์ คำสิงห์นอก

สมาชิกสภา อบต.ประทาย หมู่ที่ 6

นางเนี้ยม ประสิทธิ์สุวรรณ์์

นางเนี้ยม ประสิทธิ์สุวรรณ์์

สมาชิกสภา อบต.ประทาย หมู่ที่ 8

นายธวัชชัย นาหนองขาม

นายธวัชชัย นาหนองขาม

สมาชิกสภา อบต.ประทาย หมู่ที่ 11

นางทองใบ โคตรโยธา

นางทองใบ โคตรโยธา

สมาชิกสภา อบต.ประทาย หมู่ที่ 12

นางสาวภคพร ศิริสุนทร

นางสาวภคพร ศิริสุนทร

สมาชิกสภา อบต.ประทาย หมู่ที่ 14

นายวิชัย ศรีเมือง

นายวิชัย ศรีเมือง

สมาชิกสภา อบต.ประทาย หมู่ที่ 16