วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมน่าอยู่ควบคู่วัฒนธรรม

            เกษตรกรรมอินทรีย์ บริหารจัดการดีขององค์กร

  พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. นโยบายด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. นโยบายด้านการงานแผนการส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว

5. นโยบายด้สนการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. นโยบายด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. นโยบายด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ