ระบบสาธารณูปโภค

  ระบบสาธารณูปโภค

1.  การโทรคมนาคม    ตู้โทรศัพท์      จำนวน 5 ตู้

2.  การไฟฟ้า    เขตตำบลประทาย มีไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกประชาชนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกประชาชน

3.  ระบบประปา    ประชาชนในตำบลประทาย  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน ประมาณ 684 ครัวเรือน  และอีกบางส่วนได้รับการบริการจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  ประมาณ  337  ครัวเรือน

   การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาจำนวน 4 โรงเรียน คือ

 1. โรงเรียนบ้านหนองโน
 2. โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์
 3. โรงเรียนบ้านนางิ้ว
 4. โรงเรียนบ้านหันเตย

  การสาธารณสุข

 ตำบลประทาย ไม่มีสถานีอนามัยประจำตำบล จะใช้บริการร่วมกับเทศบาลคือ โรงพยาบาลประทาย มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  (ศสมช.) 8 แห่ง เส้นทางคมนาคม

  การคมนาคมของตำบลประทาย 

มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2  ถนนเจนจบทิศ และทางหลวงชนบท  เส้นทางประทาย – ชุมพวงและเส้นทางหลวงชนบทเส้นทางประทาย – สีดา  ผ่าน

  ถนนภายในหมู่บ้านในตำบล

(1)  ถนน คสล.  จำนวน  35  สาย  สภาพใช้งานได้ดี

(2)  ถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน  จำนวน  21  สาย  สภาพใช้งานได้ดีเป็นบางส่วน

(3)  ถนนลาดยาง  จำนวน  3  สาย    สภาพใช้งานได้ดีเป็นบางส่วน

(4)  ถนนดินหินคลุก  จำนวน  21  สาย   สภาพใช้งานได้ดีเป็นบางส่วน