ประวัติความเป็นมา

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน (เป็นหมู่บ้าน บางส่วน 4 หมู่บ้าน) ห่างจากที่ว่าการอำเภอประทายประมาณ 3 กิโลเมตร ได้ยกฐานะจากสภาตำบลประทายเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลประทายเป็น 1 ใน 14 ตำบลในเขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 6 ส่วน คือ เทศบาลตำบลประทาย, ตำบลหนองพลวง, ตำบลกระทุ่มราย , ตำบลทุ่งสว่าง, ตำบลตลาดไทร และตำบลโคกกลาง ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลประทายอยู่รอบนอกของเทศบาลตำบลประทาย ทิศเหนือ จรด ตำบลหนองพลวง,หนองค่าย ทิศตะวันออก จรด ตำบลตลาดไทร,หนองค่าย ทิศตะวันตก จรด ตำบลกระทุ่มราย,ตำบลทุ่งสว่าง ทิศใต้ จรด ตำบลโคกกลาง,ตำบลตลาดไทร เขตปกครอง รวม 12 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ริมบึง ผู้ปกครอง นายแก้ว พลวงนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองโน ผู้ปกครอง นางวริศรา สียางนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธิ์ ผู้ปกครอง นางเพียร ปุราสะเก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านศรีชมชื่น ผู้ปกครอง นายจิรเดช รักษาชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านตลาดดงเค็ง ผู้ปกครอง นายศุภฤกษ์ จ่าทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบึงกระโตน ผู้ปกครอง นายทองสุข ค าเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนางิ้ว ผู้ปกครอง นางมะลิ ด้วงตะกั่ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหันเตย ผู้ปกครอง นายสมเดช อาไนย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองซาด ผู้ปกครอง นายประสิทธิ์ จอดนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหัวละเลิง ผู้ปกครอง นายวิชัย ศิริมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี ผู้ปกครอง นายกัมปนาท ง่วนทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านไทยสมบูรณ์ ผู้ปกครอง นายบุญมี อึ่งศรีคราม ผู้ใหญ่บ้าน