ข้อมูลหมู่บ้าน

 ข้อมูลทั่วไป

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน  (เป็นหมู่บ้านบางส่วน 4 หมู่บ้าน) ห่างจากที่ว่าการอำเภอประทายประมาณ  1 กิโลเมตร ได้ยกฐานะจากสภาตำบลประทายเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537

 

 ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลประทายเป็น 1 ใน 13 ตำบลในเขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 6 ส่วน คือ เทศบาลตำบลประทาย, ตำบลหนองพลวง, ตำบลกระทุ่มราย , ตำบลทุ่งสว่าง,  ตำบลตลาดไทร และตำบลโคกกลาง ดังนี้

เทศบาลตำบลประทายอยู่ตรงกลางเป็นไข่แดงขององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ทิศเหนือ จรด ตำบลหนองพลวง,หนองค่าย
ทิศตะวันออก จรด ตำบลหนองพลวง,หนองค่าย
ทิศตะวันตก จรด ตำบลหนองพลวง,หนองค่าย
ทิศใต้ จรด ตำบลหนองพลวง,หนองค่าย


  เขตปกครอง
     รวม 12 หมู่บ้าน คือ

 

หมู่ที่ 3 บ้านไร่ริมบึง ผู้ปกครอง นายแก้ว พลวงนอก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองโน ผู้ปกครอง นายจูม ศรีมหาพรม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธิ์ ผู้ปกครอง นางเพียร ปุราสะเก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านศรีชมชื่น ผู้ปกครอง นายจิรเดช รักษาชาติ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านตลาดดงเค็ง ผู้ปกครอง นายบุญถิ่น ปิดตาฝ่าย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  8 บ้านบึงกระโตน ผู้ปกครอง นายทองสุข คำเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  9 บ้านนางิ้ว ผู้ปกครอง นายพิเศษ เบียดนอก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านหันเตย ผู้ปกครอง นายสมเดช อาไนย์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองซาด ผู้ปกครอง นายสุวรรณ มะปะโท ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านหัวละเลิง ผู้ปกครอง นายวิชัย ศิริมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี ผู้ปกครอง นายกัมปนาท ง่วนทอง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านไทยสมบูรณ์ ผู้ปกครอง นายบุญมี อึ่งศรีคราม ผู้ใหญ่บ้าน

 

 เนื้อที่   ตำบลประทาย มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 26,375 ไร่ หรือ 42.20  ตารางกิโลเมตร

 

 ประชากร  จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอประทาย เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลประทายมีจำนวนทั้งสิ้น  3,874 คน  จำแนกเป็นชาย  1,917  คน  หญิง  1,957  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 91.80  คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  934  ครัวเรือน

 

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   รวมทั้งสิ้น   2,460      คน

 

การศาสนาประชาชนในตำบลประทาย  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 6 แห่ง คือ

 

1.  วัดหนองโน ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4
2.  วัดถนนโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5
3.  วัดบึงกระโตน ตั้งอยู่ที่ บ้านบึงกระโตน หมู่ที่ 8
4.  วัดนางิ้ว ตั้งอยู่ที่ บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 9
5.  วัดหันเตย ตั้งอยู่ที่ บ้านหันเตย หมู่ที่ 10
6.  วัดไชยศรีชมชื่น ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองซาด หมู่ที่ 11