โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561

05 ต.ค. 61