โครงการ อบต.ประทายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

23 ธ.ค. 64

โครงการ อบต.ประทายเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

          ออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ ร่วมกับปกครองอำเภอประทาย พัฒนาชุมชนอำเภอประทาย โรงพยาบาลประทาย สาธารณสุขอำเภอ สำนักงาน
เกษตรอำเภอประทาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอประทาย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย ออกบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการจัดเก็บภาษี บริการ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ แนะแนวด้านการศึกษา บริการการด้านการส่งเสริมสุขภาพ บริการตัดผมให้กับประชาชน บริการทำหมันสุนัขและแมว