โครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567

10 เม.ย. 67

โครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย วันที่ 10 เมษายน 2567 โดยงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย