โครงการ/กิจกรรมกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2565

22 มิ.ย. 65

          โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นโครงการหนึ่งที่คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้เห็นถึงความสำคัญดังนั้นเพื่อไม่ให้มีการระบาดของ
ไข้เลือดออก จึงต้องมีการป้องกันโดยการทำลายยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ จึงได้จัดทำโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง