โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

15 ก.ย. 66

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย