โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

21 ก.ค. 66

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ็บป่วยก็จะแพร่เชื้อโรคสู่เด็กอื่นได้ง่าย เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต่ำจึงมีโอกาสป่วยได้บ่อย โดยเฉพาะโรคติดต่อที่สำคัญและพบบ่อย ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคหวัด โรคตาแดง โรคไข้เลือดออก ผิวหนังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้อที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น หัด หัดเยอรมัน คางทูม คอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก เป็นต้น โดยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการโดยรวมของเด็ก การดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยลดการเกิดและแพร่กระจายของโรคติดต่อดังกล่าว โดยครูผู้ดูแลเด็กเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยจากโรคต่างๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดในช่วงที่เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก และสิ่งสำคัญอีกประการที่จะช่วยให้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กประสบความสำเร็จได้ เกิดจากความตระหนัก ความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กอย่างเข้มแข็งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ได้เห็นความสำคัญของสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงจัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ไม่ให้แพร่ระบาดและเพื่อลดอัตราการป่วยของเด็ก โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนกำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อซึ่งอาจเพิ่มจากเดิม คือมีมาตรการการป้องกันควบคุมโรคเป็นการป่วยที่พบจากการตรวจคัดกรองของครูพี่เลี้ยงเด็กและแนะนำให้หยุดเรียนและให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ ทำให้ลดการระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และยังป้องกันควบคุมไม่ให้โรคแพร่กระจายและลดอาการป่วยของเด็กต่อไป

           วัตถุประสงค์ (เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค)
1. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่กระจาย และลดอาการป่วยของเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ปลอดภัย ปลอดโรค