โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ สตรี เยาวชน

19 มี.ค. 64

18 มีนาคม 2564 นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพให้แก่ กลุ่มอาชีพ สตรี เยาวชน ขอบอบคุณวิทยากรนางสาวจันจิรา กรุพิมาย ครู กศน.ตำบลประทาย ให้ความรู้ในการทำน้ำพริกเผาจากเห็ด และขนมดอกจอกเห็ด ขอขอบคุณ นายธนัญโชติ เถาว์ประสาท นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรอำเภอประทาย ที่ให้ความรู้เรื่องกาจัดตั้งกลุ่ม และความรู้เรื่องการตลาดแก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกิ่งกาชาติอำเภอประทาย ผู้นำท้องที่ี ท้องถิ่น ทุกท่าน ที่ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ