โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 ก.ค. 66

          ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการริเริ่มโครงการพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ เพื่อดูแลรักษาให้ราษฎรทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ พระองค์ไม่เพียงก่อตั้งโครงการเพื่อคอยช่วยเหลือราษฎรเท่านั้น แต่ยังทรงมีพระราชดำริก่อตั้งโครงการที่สามารถทำให้ประชาชนพึ่งพิงตนเองอย่างยั่งยืนในด้านสาธารณสุขได้เช่นกัน นั้นคือการจัดตั้ง “โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์” โดยโครงการนี้ จะทำหน้าที่คัดเลือกคนในหมู่บ้านให้มารับการฝึกอบรม การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรคอย่างง่าย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมหมู่บ้านของตนได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคอย่างง่าย
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นที่พึ่งพิงด้านสาธารณสุขของเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้