โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยด้วยการออกกำลังกายด้วยไม้พององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

29 ก.ย. 65

          การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต การออกกำลังกายจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ของคนเราแข็งแรง การออกกำลังกายที่มีคุณค่า ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง เพราะความสำคัญของการออกกำลังกายอยู่ที่การได้ใช้
ร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสม พอเพียงกับความต้องการของร่างกายและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อตนเอง การออกกำลังกายด้วยไม้พอง จึงเป็นการออกกำลังกายอีกวิธีหนึ่ง นอกจากจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ และระบบ
โครงสร้างร่างกาย ให้แข็งแรง ทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ที่สำคัญเป็นการออกกำลังที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ออกกำลังกาย
ได้เองที่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขกาย สุขใจ ทั้งในภาวะที่ปกติ
และภาวะที่เจ็บป่วย ให้อยู่ในครอบครัว ได้อย่างมีความสุข