โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และวัยทอง

11 ก.ค. 65

          เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และวัยทอง มีความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ และวัยทองมีสุขภาพร่างการแข็งแรง ไม่ป่วยด้วยโรคหรือได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติตน
ไม่ถูกต้องและ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในระหว่างผู้สูงอายุและวัยทองด้วยกัน