โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของเด็ก ประจำปี 2562

08 ก.พ. 62

โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของเด็ก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยท่านนายกฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู-นักเรียน พนักงาน สมาชิกอบต. โดยท่านนายกฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของเด็ก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของเด็กและปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนเกิดความตระหนัก เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย