โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย

25 ส.ค. 65

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย พบว่าเด็ก ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก ทั้งนี้สาเหตุอาจมาจากพฤติกรรมด้านสุขภาพของเด็กที่เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคในช่องปาก เนื่องจากการบริโภคขนมหวาน และขาดการดูแลเอาใจใส่ของเด็กและผู้ปกครองเด็กในการดูแลสุขภาพช่องปาก เช่น การสอนให้แปรงฟันที่ถูกวิธีและการดูแลให้แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับเด็กส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กเล็กทำให้ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองได้ค่อนข้างน้อย ต้องอาศัยผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงช่วยดูแลเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีและสม่ำเสมอ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาสุขภาพในช่องปากของเด็กให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น และเป็นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กให้เหมาะสมถูกต้องตามวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จึงจัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการแปรงฟันและรักษาสุขภาพช่องปาก
2. เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพช่องปากที่สะอาด ฟันแข็งแรง ไร้กลิ่นปาก ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
3. เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. เพื่อรักษาฟันของเด็กจากฟันผุเป็นฟันดี