โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย

23 มิ.ย. 66

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทายพบว่าเด็ก ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก ทั้งนี้สาเหตุอาจมาจากพฤติกรรมด้านสุขภาพของเด็กที่เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคในช่องปาก เนื่องจากการบริโภคขนมหวาน และขาดการดูแลเอาใจใส่ของเด็กและผู้ปกครองเด็กในการดูแลสุขภาพช่องปาก เช่น การสอนให้แปรงฟันที่ถูกวิธีและการดูแลให้แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับเด็กส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กเล็กทำให้ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองได้ค่อนข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เห็นความสำคัญของสุขภาพฟันและช่องปาก จึงจัดทำโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยขึ้น เพื่อเป็นการลดปัญหาสุขภาพในช่องปากของเด็กให้มีสุขภาพช่องปากที่ ดีขึ้น เหมาะสมถูกต้องตามวัย

          วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการแปรงฟันและรักษาสุขภาพช่องปาก
2. เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพช่องปากที่สะอาด ฟันแข็งแรง ไร้กลิ่นปาก ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
3. เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. เพื่อรักษาฟันของเด็กจากฟันผุเป็นฟันดี