โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565

11 ส.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่ิวันที่11 สิงหาคม 2565ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลประทายได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอดภูมิมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่สังคม สามารถดำรงชีวิต  สร้างความสัมพันธ์ที่มีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมั่นคงและมีความสุข