โครงการส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าวการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด

09 มี.ค. 64

วันที่  8  มีนาคม  2564

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

โดย นางฐิติรัตน์  เรืองกิจวัฒน์ นายก อบต.ประทาย ร่วมกับเกษตรอำเภอประทาย ดดนนายสมหมาย  ชนะค้า  เกษตรอำเภอประทาย พัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  โดยนายพลกฤษณ์  การรักษา  พัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าว  และปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด  ณ  หอประชุมองค์การบนิหารส่วนตำบลประทาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา    และได้รับเกียรติจากนายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ  นายอำเภอประทาย  ได้มอบหมายให้นายนพรัตน์  ด้วงพรม  มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้  ขอขอบคุณผู้นำท้องที่ท้องถิ่น  และผู้เข้าอบรมในวันนี้ทุกท่าน