โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านศรีชมชื่น

04 ส.ค. 66

          โรคมะเร็งเต้านม พบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง และเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามสุขภาพของสตรีไทยในปัจจุบัน รายงานสถิติโรคมะเร็งพบว่ามะเร็งเต้านม ปัจจุบันมีอุบัติการณ์ของโรค เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งในสตรีไทย สถานการณ์โรคมะเร็งของไทย จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center) ปี 2565 พบว่า หญิงไทย พบ เป็นมะเร็งเต้านม มากที่สุด จำนวน 38,559 ราย รองลงมา คือ มะเร็งปากมดลูก จำนวน 12,956 ราย สำหรับโรคมะเร็งเต้านมส่วนมาก พบในหญิงอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากที่สุดจำนวน 19,776 ราย รองลงมา คือ อายุ 50 – 59 ปี จำนวน 12,181 ราย และ อายุ 40 – 49 ปี จำนวน 5,177 ราย แสดงให้เห็นว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยเงียบใกล้ตัว เนื่องจากในระยะแรกของการเป็นมะเร็งเต้านมจะไม่แสดงอาการ ไม่เจ็บ ไม่ปวด จะปรากฏอาการผิดปกติให้เห็น เมื่ออยู่ในระยะที่ก้อนมะเร็งมีการอักเสบ และลุกลามไปทั่วแล้ว ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมาก การป้องกันที่ดีที่สุดคือการค้นหาความผิดปกติของเต้านมให้เร็วที่สุด เพื่อโอกาสในการรักษาและรอดชีวิตการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน การตรวจพบมะเร็งในระยะต้นๆ และได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วพบว่าเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมได้

          วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๓๐-๗๐ ปี มีความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและสามารถ ตรวจเต้านมด้วยวิธี Triple Touch หรือสามนิ้วสามสัมผัส ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจเต้านมด้วยตนเองทุก๑ เดือน ๓. เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม