โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม

30 มิ.ย. 66

          ในปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของสตรีในประเทศไทย ซึ่งทำให้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เพราะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในขณะที่การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านม นั้น กลุ่มเป้าหมายสามารถตรวจเต้านมด้วยตัวเองได้ทุกเดือน หรือสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ โดยบุคลากรทางการแพทย์ตามสถานบริการสาธารณสุข ที่อยู่ใกล้บ้านเป็นประจำทุกปี ในขณะที่ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านม นั้น สตรีกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน นอกจากสะดวก รวดเร็ว และก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย ความจำเป็นที่ต้องตรวจคัดกรอง เพื่อเป็นการตรวจหาเซลล์มะเร็งให้พบตั้งแต่ในระยะแรก หรือในระยะก่อนเป็นมะเร็ง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้น้อยลงกว่าการรักษาในระยะลุกลามโรคมะเร็งเต้านม สามารถดูแลป้องกันรักษาได้ในระยะแรกๆ และการป้องกันที่ดีที่สุดคือ การค้นหาผู้ป่วยให้เร็วที่สุด ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้างความตระหนักและการกระตุ้นให้เกิดกระแสการดูแลและป้องกันตัวเองในระยะแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนลดอัตราป่วยและตายของสตรีจากโรคมะเร็งเต้านม

          กลุ่ม อสม หมู่ที่ 10 บ้านหันเตย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยของกลุ่มสตรี จึงได้จัดทำ “โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ขึ้น เพื่อค้นหาโรคมะเร็งเต้านมในระยะแรก เพื่อให้คลอบคลุมประชากรระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยลดอัตราการป่วยและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม