โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

19 พ.ค. 65

          ออกปฎิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกขึ้น โดยการพ่นหมอกควัน ตามหมู่บ้าน อาคาร โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำลายยุงลาย กำจัดยุงตัวแก่ซึ่งเป็นพาหะในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลประทายอย่างทั่วถึงตามอำนาจหน้าที่ป้องกัน
และระงับโรคระบาด ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก