โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลประทาย ในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

20 มิ.ย. 66

          อสม. ตำบลประทายได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง และมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเลี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงมากขึ้นได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงและสามารถอธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อส่งตรวจแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองสามารถเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อส่งตรวจได้อย่างถูกต้องกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับการตรวจรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง