โครงการพัฒนาศักยภาพทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มสตรี ประจำปี 2562

18 ก.พ. 62

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มสตรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดย ท่านนายก ปลัด รองปลัด  พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา กลุ่มสตรี เวลา 09.00 น.       ท่านนายกฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อให้คนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานภูมิปัญญา อันจะสร้างความถูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป