โครงการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย

04 ส.ค. 66

          วัยเด็กเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น และสนใจสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ชอบเคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่ง ซุกซน อยากเรียนรู้ ชอบค้นคว้า อยากทดลองสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา มีพลังงานมากมายที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการ จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความระมัดระวังของผู้เลี้ยงดูเด็ก และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น การเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ไดรับบาดเจ็บให้เร็วที่สุด ก่อนนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่รักษาพยาบาลอื่นๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วย หรืออาการบาดเจ็บนั้นๆ จากความสำคัญข้างต้น ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการปฐมพยาบาล และสามารถที่จะดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่เจ็บป่วยหรือได้รับการบาดเจ็บได้

          วัตถุประสงค์ (เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค)
1. เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บได้
3. เพื่อลดการบาดเจ็บในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก