โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ เชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565

03 ส.ค. 65

          องค์การบริหารส่วนตำบลประทายร่วมกับโรงพยาบาลประทายและโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
จัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้าเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาโดยจัดให้มีทักษะ
การว่ายนำ้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้กับเด็กนักเรียน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทายและสระว่ายน้ำวิคเตอร์