โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการขยะติดเชื้อในบ้าน

30 มิ.ย. 65

          เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะ การจัดเก็บ และการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ตามแนวทางกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุข ป้องกันการระบาดโรคติดซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากขยะติดเชื้อในบ้านและชุมชน