โครงการป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

15 ก.ย. 65

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้เด็กวัยเรียนและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นมีความรู้ และทักษะในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถปฏิบัติตนเกี่ยว
กับพฤติกรรมทางเพศปลอดภัยจาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์