โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

03 ธ.ค. 65

          เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จึงได้จัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม : อบรมให้ความรู้ขยะเปียก ลดโลกร้อน
ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้าน/ชุมชน
ทุกครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากการย่อย
สลายของขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 3-22 ธันวาคม 2565