โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชากรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทอง

28 มิ.ย. 65

          เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต หลีกเลี่ยงและป้องกันโรคต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ
มีผลปั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนวัยนี้ เช่น กระดูกโปร่งบาง โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ โรคที่เกี่ยวข้อง
กับอวัยวะสืบพันธุ์(มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก) รวมไปถึงปัญหาสุขภาพทางเพศด้วย ที่จะเกิดตามมา ฉะนั้นเพื่อ
เป็นการป้องกัน และการลดผลกระทบของคนวัยทอง จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัยทอง และเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทองอย่างเข้าใจ