อปท. เปิดลงทะเบียนคนท้อง รับเงินอุดหนุน 400 บาท

06 พ.ย. 58

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่ยากจน โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่แม่ของเด็ก 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน พ่อแม่สามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อย เช่น ค่าเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข ค่าอาหารที่มีประโยชน์สำหรับแม่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพอบต.ประทาย จึงเปิดรับลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันวันนี้ – 31 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

โดยผู้ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ
1. หญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดบุตร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ์ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. บุตรมีสัญชาติไทย (บิดามารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)
4. อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี)

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ตร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือ (แบบ ตร.02)
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
4. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ / สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังจากคลอดบุตร)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์

โดยการรับเงินช่วยเหลือสามารถรับเงินสด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย หรือรับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
(นำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงินมายื่น – เข้าบัญชีผู้เลี้ยงดูเด็กได้) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน อบต.ประทาย หมายเลขโทรศัพท์044-756568-9 ในวันและเวลาราชการ