สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านหัวละเลิง(ทิศตะวันตกหมู่บ้านหัวละเลิง)

28 เม.ย. 65