สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 5 บ้านถนนโพธิ์(สายทางหน้าบ้านนางอำนวย-คลอง)

08 ก.ค. 65