สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ 11 บ้านหนองซาด (ทางเข้าหมู่บ้านหนองซาด-หน้าบ้านนายสมพงษ์ อัยลา)

01 มิ.ย. 65