สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านนางิ้ว สายทางกระโตน-นางิ้ว (ไปหน้าวัด)

25 มี.ค. 65