สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ 8 (สายบ้านนางแพง-แยกไปสระหนองแวง)

28 เม.ย. 65