สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านกระโตน ส่วนแยกไร่ริมบึง(ทางเข้าบ้านด้านทิศตะวันออก-คูบึงกระโตน นางิ้วไป ทช.1017)

12 ก.ค. 65