สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านบึงกระโตน (สายทางหลวง 202 ต่อ คสล.เดิม-สระหนองแวง)

12 ก.ค. 65