สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านหันเตย (ข้างวัดหันเตย)

11 ก.ค. 65