สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านหันเตย(สายทางบ้านหันเตย ต่อ คสล.เดิม-โรงปุ๋ย ม.6 ทล.2285)

08 ก.ค. 65