วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

19 มี.ค. 67

วันที่ 18 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย โดย นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 119 ปี “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างพลังสามัคคี วิถีคนท้องถิ่น ในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ที่สนามกีฬาโรงเรียนประทาย โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อแสดงความภาคภูมิใจ สร้างความรักและสามัคคี มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์