ลานกีฬาสาธารณะ อบต.ประทาย

30 พ.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

สนับสนุนให้เยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

เล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด

โดยมีลานกีฬาสาธารณะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะต่างๆ